(0 item) - € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

ALGEMENE VOORWAARDEN MUZOR HOLLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MUZOR HOLLAND
Gevestigd aan de Bonenkruidstraat 1 te (1313 DG) Almere
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39071064
BTW  nr. NL072675688 B01W


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Muzor Holland: Muzor Holland, de contractuele wederpartij van de koper en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van 6:231 sub b BW.
 2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die digitale producten van Muzor Holland afneemt via de website van Muzor Holland.
 3. Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Digitale product: het digitale bestand dat door Muzor Holland na afronding van het bestelproces door de koper ter download of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Muzor Holland, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Muzor Holland uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Muzor Holland in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Muzor Holland vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 4. Muzor Holland behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen op de website van Muzor Holland zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De prijzen in de aanbiedingen op de website van Muzor Holland zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede inclusief eventuele in het kader van de levering verschuldigde Buma/Stemra vergoedingen, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Muzor Holland eerst dan tot stand nadat de koper online een bestelling plaatst en daarbij het betalingsproces heeft doorlopen.
 2. Muzor Holland zal een succesvolle bestelling via e-mail aan de koper bevestigen. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

 

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door het digitaal toesturen van het digitale product of het ter download ter beschikking stellen daarvan in een vooraf aan de koper kenbaar gemaakt bestandstype.
 2. Indien het digitale product als download door Muzor Holland wordt aangeboden, heeft de koper na afronding van het bestelproces 48 uur de tijd om het digitale product te downloaden en op zijn computersysteem op te slaan of uit te printen.
 3. Indien het digitale product als een ingepakt (gecomprimeerd) bestand wordt aangeboden, zal Muzor Holland dit duidelijk in het aanbod vermelden. De koper blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitpakken van het digitale product.
 4. Muzor Holland behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

 

Artikel 6. Bedenktijd en ontbinding

De bedenktijd, alsmede het daarmee samenhangende recht van de koper om de overeenkomt binnen een bepaalde termijn te ontbinden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten op de door Muzor Holland geleverde digitale producten.

 

Artikel 7. Facturatie en betaling

Betaling van digitale producten geschiedt door volledige vooruitbetaling in één keer op een via de website van Muzor Holland aangeboden betaalwijze (iDeal, PayPal). De koper ontvangt vervolgens per e-mail een digitale factuur.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Muzor Holland aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijk beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Muzor Holland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Muzor Holland kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Muzor Holland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Muzor Holland.

 

Artikel 9. Kwaliteit en conformiteit

 1. Muzor Holland ziet er op toe dat alle door haar te leveren werken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
 2. Tekeningen, (technische) beschrijvingen, voorbeelden, afbeeldingen en overige aanduidingen, worden door Muzor Holland te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde, digitale producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 3. Indien het digitale product niet conform de overeenkomst is, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde digitale producten binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Muzor Holland.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De door Muzor Holland aangeboden en geleverde digitale producten zijn auteursrechtelijk beschermd.
 2. De koper verkrijgt enkel de gebruiksrechten op de geleverde, digitale producten voor zover deze door Muzor Holland aan de koper worden verleend. De omvang van deze gebruiksrechten worden telkens voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst op duidelijke wijze door Muzor Holland aan de koper gecommuniceerd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verkrijgt de koper slechts het recht om de digitale producten voor persoonlijk gebruik aan te wenden. Het vermenigvuldigen, openbaren en exploiteren van de digitale producten in strijd met de afgegeven gebruiksrechten, is op geen enkele wijze toegestaan.

 

Artikel 11. Vrijwaring

De koper vrijwaart Muzor Holland voor alle aanspraken van derden die samenhangen met het gebruik van de koper van de geleverde, digitale producten, waaronder eventuele aanspraken van auteursrechthebbenden die schade lijden als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de digitale producten of het gebruik daarvan in strijd met wet- en/of regelgeving door de koper of een derde.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en arbitrage

 1. Op alle tussen Muzor Holland en de koper gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Muzor Holland is gevestigd, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

 

 Algemene Voorwaarden opgesteld door Confirmo

 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo | Algemene Voorwaarden en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl/